Algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Firma J.G. Versluis en Zn.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Firma J.G. Versluis en Zn. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Firma J.G. Versluis en Zn. zijn vrijblijvend. Firma J.G. Versluis en Zn. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Firma J.G. Versluis en Zn. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Firma J.G. Versluis en Zn. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Firma J.G. Versluis en Zn. bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Firma J.G. Versluis en Zn. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Firma J.G. Versluis en Zn. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Firma J.G. Versluis en Zn. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Firma J.G. Versluis en Zn. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Firma J.G. Versluis en Zn. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Firma J.G. Versluis en Zn..

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Firma J.G. Versluis en Zn. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Firma J.G. Versluis en Zn. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Firma J.G. Versluis en Zn.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Firma J.G. Versluis en Zn. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Firma J.G. Versluis en Zn., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Firma J.G. Versluis en Zn. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Firma J.G. Versluis en Zn. opgave doet van een adres is Firma J.G. Versluis en Zn. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Firma J.G. Versluis en Zn.
Voorstraat 59-61
3441 CG Woerden

Aansprakelijkheid

Firma J.G. Versluis en Zn. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Firma J.G. Versluis en Zn. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Firma J.G. Versluis en Zn. komen. Firma J.G. Versluis en Zn. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Firma J.G. Versluis en Zn. eveneens geen verantwoordelijkheid. Firma J.G. Versluis en Zn. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Firma J.G. Versluis en Zn., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Firma J.G. Versluis en Zn.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Firma J.G. Versluis en Zn. uitgesloten.

Diversen

De klant van Firma J.G. Versluis en Zn. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Firma J.G. Versluis en Zn. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Firma J.G. Versluis en Zn. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Firma J.G. Versluis en Zn. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Firma J.G. Versluis en Zn. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Firma J.G. Versluis en Zn. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Firma J.G. Versluis en Zn. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Firma J.G. Versluis en Zn.. Niets uit uitgaven of publicaties van Firma J.G. Versluis en Zn. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firma J.G. Versluis en Zn..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Firma J.G. Versluis en Zn. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Firma J.G. Versluis en Zn. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Firma J.G. Versluis en Zn. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Firma J.G. Versluis en Zn.
Voorstraat 59-61
3441 CG Woerden
[T] 0348 - 412835
[W] www.bakkerijversluis.nl
[E] info@bakkerijversluis.nl
[KvK] 30088034
[BTW nr.] NL002140263B01
[Info] https://www.graydongo.nl/voeding-firma-jg-versluis-en-zn-woerden-30088034

Bakkerij Versluis


Voorstraat 59-61
3441 CG  WOERDEN

Heeft u vragen?
Bel 0348-412835 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Wilt u vandaag belegde broodjes laten bezorgen, dan dient u deze voor 11:00 uur te bestellen.
Wilt u vandaag belegde broodjes afhalen, dan kunt u deze tot 16:00 uur bestellen.
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 23:59 geplaatst worden.
Op zondag gesloten.

Veilig betalen
iDeal